DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities 

1. DJD Administraties, gevestigd te Diemen, KvK-nummer 62736302, wordt in deze algemene
    voorwaarden 
aangeduid  als dienstverlener.
2. De wederpartij van dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als
    opdrachtgever.
3. Partijen zijn dienstverlener en opdrachtgever samen. 
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst tot dienstverlening tussen partijen. 


Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
    overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen door of namens dienstverlener. 
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen
    is overeengekomen. 
3. De overeenkomst bevat voor dienstverlener steeds inspanningsverplichtingen, geen
    resultaatsverplichtingen. Artikel 3: Betaling

1. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere
    afspraken 
hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
2. Betaalt opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is hij van rechtswege, zonder
    dat daarvoor enige aanmaning nodig is, in verzuim. Vanaf dat moment is dienstverlener gerechtigd 
    de verplichtingen op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 
3. Blijft opdrachtgever in gebreke, dan zal dienstverlener tot invordering overgaan. De kosten
    met betrekking 
tot die invordering komen voor rekening van de opdrachtgever.
    Wanneer opdrachtgever in verzuim is, 
is hij wettelijke rente van 2% per maand, buiten-
    gerechtelijke incassokosten enoverige schade
verschuldigd aan dienstverlener. De incassokosten
    worden berekend aan de hand van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten.
4. Weigert opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door dienstverlener,
    dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan dienstverlener te betalen.  

 

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes 


1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend en hooguit 1 maand geldig, tenzij in het aanbod een andere termijn
    van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan
    vervalt het aanbod.
2. 
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit
    uitdrukkelijk en schriftelijke overeenkomsten.

   

Artikel 5: Prijzen


1. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijzen betaald u géén btw.
2. Ten aanzien van de dienstverlening kunnen partijen bij de totstandkoming van de overeenkomst
    een vaste prijs overeenkomen.
3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief met betrekking tot de dienstverlening
    worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het tarief wordt berekend volgens
    de gebruikelijke uurtarieven van dienstverlener, geldend voor de periode waarin hij de
    werkzaamheden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is  overeengekomen.
4. Indien geen tarief op grond van de werkelijk bestede uren is afgesproken, wordt voor de
    dienstverlening een richtprijs afgesproken, waarbij dienstverlener gerechtigd is om hier tot 10% 
    vanaf te afwijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient dienstverlener
    opdrachtgever tijdig weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is. Opdrachtgever heeft in dat
    geval het recht om een deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd
    met 10% uitkomt.

 

Artikel 6: Prijsindexering  

  1.  Dienstverlener is gerechtigd om zijn tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de   consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens.


Artikel 7: Informatieverstrekking door opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is
    beschikbaar voor 
dienstverlener.
2. Opdrachtgever is verplicht alle gegevens en bescheiden, die dienstverlener meent nodig te
    hebben voor het correct uitvoeren van de opdracht, 
tijdig en in de gewenste vorm en op de
    gewenste wijze ter beschikking te stellen.  
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
    dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, 
ook indien deze van derden
    afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.  
4. Indien en voor zover opdrachtgever dit verzoekt, retourneert dienstverlener de betreffende
    bescheiden. 
5. Stelt opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door dienstverlener verlangde gegevens
    en bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de  opdracht hierdoor vertraging op, dan
    komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria voor rekening van opdrachtgever. 

   

Artikel 8: Intrekking opdracht

1. Het staat opdrachtgever vrij om de opdracht aan dienstverlener op elk gewenst moment te
    beëindigen. 

2. Wanneer opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever verplicht het verschuldigde loon
    en de gemaakte onkosten van dienstverlener te betalen.  

 

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

1. Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
    van goed vakmanschap uit.  

2. Dienstverlener heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
    eventueel afgesproken voorschot. 

4. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat dienstverlener tijdig kan beginnen aan de
    opdracht. 

 

Artikel 10: Contractduur opdracht

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
    tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk én
    schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

2. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
    werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding
    van deze termijn moet opdrachtgever dienstverlener schriftelijk in gebreke stellen. 

 

Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van
    de opdracht noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
    partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip
    van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dienstverlener stelt opdrachtgever
    hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
    consequenties heeft, licht dienstverlener opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk schriftelijk in. 

4. Indien partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, geeft dienstverlener daarbij aan in
    hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot
    gevolg heeft.  

 

Artikel 12: Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
    van dienstverlener in de nakoming van enige verplichting jegens opdrachtgever niet aan
    dienstverlener kan worden toegerekend in geval van een van de wil van dienstverlener
    onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever
    geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in
    redelijkheid niet van dienstverlener kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden mede
    gerekend wanprestaties van toeleveranciers of andere derden, stroomstoringen, computervirussen,
    stakingen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen. 

2. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet als gevolg waarvan dienstverlener niet aan
    zijn verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort
    zolang dienstverlener niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde
    situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk
    geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 
3. Dienstverlener is in het geval als bedoeld in het tweede lid van dit artikel niet gehouden tot
    vergoeding van enige schade, ook niet als dienstverlener als gevolg van de overmachtstoestand enig
    voordeel geniet.Artikel 13: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de
    voorafgaande schriftelijke instemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding
    met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.  

 

Artikel 14: Verzekering

1. Opdrachtgever verplicht zich geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
    onderliggende overeenkomst, alsook zaken van dienstverlener die bij opdrachtgever aanwezig zijn
    en zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, adequaat te verzekeren en verzekerd te
    houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal. 

2. Opdrachtgever geeft op eerste verzoek de polis van deze verzekeringen ter inzage.  
 

Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud, opschortingsrecht en retentierecht

1. De bij opdrachtgever aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom
    van dienstverlener totdat opdrachtgever de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan
    dienstverlener zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. 
2. Indien de overeengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft
    dienstverlener het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel
    alsnog is 
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisers verzuim. Een verlate levering kan in dat geval
    niet aan dienstverlener worden tegengeworpen. 
3. Dienstverlener is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
    noch op enige andere wijze te bezwaren. 
4. Indien zaken nog niet zijn geleverd, maar de overeengekomen vooruitbetaling of prijs niet conform
    afspraak is voldaan, heeft dienstverlener het recht van retentie. De zaak wordt dan niet geleverd
    totdat opdrachtgever volledig en conform afspraak heeft betaald. 
5. In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de
    verplichtingen van opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

 

Artikel 16: Hoofdelijke aansprakelijkheid

1. Als de opdracht wordt verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers
    hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit deze
    algemene voorwaarden en de onderhavige overeenkomst. 

 

Artikel 17: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering
    van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
    gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald. Dit bedrag wordt
    vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. 

2. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als dienstverlener aansprakelijk wordt gesteld voor
    schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door
    dienstverlener bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden,
    registers of andere zaken. 

 

Artikel 18: Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan dienstverlener verschuldigd zijn.  
 

Artikel 19: Vrijwaring

1. De opdrachtgever vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door de dienstverlener geleverde goederen en/of diensten. 
 

Artikel 20: Klachtplicht

1. Opdrachtgever is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct schriftelijk te melden
    aan dienstverlener. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
    tekortkoming, zodat dienstverlener in staat is hierop adequaat te reageren. 

2. Een klacht kan er in ieder geval niet toe leiden, dat dienstverlener gehouden kan worden om andere
    werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
   


             
Artikel 21: Intellectueel eigendom

1. Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, behoudt dienstverlener alle intellectuele
    absolute rechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht,
    etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie,
    offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc.

2. De genoemde intellectuele absolute rechten mogen niet zonder schriftelijke toestemming van
    dienstverlener worden gekopieerd, aan derden getoond en/of ter beschikking gesteld of op andere
    wijze worden gebruikt.

3. Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van de door dienstverlener aan hem ter
    beschikking gestelde vertrouwelijke informatie. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder
    geval verstaan datgene waarop dit artikel betrekking heeft, alsmede de bedrijfsgegevens.
    Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel en/of derden  die betrokken zijn bij de uitvoering van
    deze overeenkomst, een schriftelijke geheimhoudingsplicht op te leggen van de strekking van deze
    bepaling.  

 

Artikel 22: Geheimhouding

1. Opdrachtgever houdt de informatie die hij (in welke vorm dan ook) van dienstverlener ontvangt en
    alle andere informatie betreffende dienstverlener waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden
    dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel informatie betreft waarvan hij kan verwachten dat de
    verspreiding daarvan de andere dienstverlener schade kan berokkenen, geheim en neemt alle nodige
    maatregelen om te waarborgen dat hij de genoemde informatie ook geheim houd.

2. De in het eerste lid van dit artikel genoemde geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
    a. die op het moment dat opdrachtgever deze informatie ontving al openbaar was of nadien
        openbaar is geworden  zonder een schending van een op hem rustende geheimhoudingsplicht;

    b. waarvan opdrachtgever kan bewijzen dat deze informatie al in zijn bezit was op het moment van
        verstrekken door dienstverlener;

    c. die opdrachtgever van een derde heeft ontvangen waarbij deze derde gerechtigd was deze
        informatie aan opdrachtgever te verstrekken;

    d. die door opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.
3. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van deze overeenkomst en
    voor een periode van drie jaar na het eindigen daarvan.   


 
Artikel 23 Boete op overtreding geheimhoudingsplicht of intellectueel eigendomsrecht

1. Overtreedt opdrachtgever het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of
    intellectueel eigendom, dan verbeurt opdrachtgever ten behoeve van dienstverlener een
    onmiddellijk opeisbare boete van € 1000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 100
    voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Voor het verbeuren van deze boete is geen
    voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn
    van enige vorm van schade.

2. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de
    overige rechten van dienstverlener waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te
    vorderen.

 

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze overeenkomst tussen dienstverlener en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht
    van toepassing. De Nederlandse rechter van de Rechtbank Amsterdam is bevoegd.

2. Wanneer in een gerechtelijke procedure één of meerdere bepalingen van deze algemene
    voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen
    onverminderd van kracht. 

E-mailen
Bellen
Map
Info