DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen


Checklijst aangifte Erfbelasting

De onderstaande checklist is bedoeld ter ondersteuning. Aan de hand van de vragen kunt u zelf nagaan welke informatie er nodig is voor het verzorgen van de aangifte Erf belasting.  Voor het verzorgen van de aangifte Erf belasting is er een volledige en juiste checklist nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor onjuiste of niet ingeleverde informatie. 


Algemeen  


 • Het ontvangen aangiftebiljet Erfbelasting, inclusief voorblad.  

 • Het ontvangen aangiftebiljet inkomstenbelasting van het laatsten jaar, inclusief voorblad  

 • (F-biljet) ( indien u deze door ons laat uitvoeren) 

 • Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erflater.  

 • Een kopie van paspoort, identiteitskaart of rijbewijs van de erfgenaam/erfgenamen en een opgaaf van de volledige gegevens van de erfgenamen ( naam, adres, geboortedatum, relatie met erflater, BSN).  

 • Burgerlijke staat: Alleenstaand/Geregistreerd samenwonend/Gehuwd.  
  Indien van toepassing: kopie trouwboekje toevoegen 

 • Datum vastlegging samenlevingscontract.  

 • Laatste woonadres van de erflater. 

 • Een kopie van de verklaring van erfrecht.  

 • Een kopie van het testament, indien opgemaakt.  

Bezittingen 


 • Het saldo per overlijdensdatum van alle bank,- spaar en betaalrekeningen.  
  Graag kopieën van de afschriften toevoegen. 

 • Een opgave van de waarde (kunt u eventueel opvragen bij de bank) van effecten/aandelen/beleggingen per datum van overlijden.  Graag kopieën van de afschriften toevoegen. 

 • De WOZ-waarde van de eigen woning van het jaar van overlijden en het erop volgende jaar. 
  Graag kopieën van de WOZ-waarde eigen woning toevoegen.
    

 • Opgave van overige bezittingen per overlijdensdatum, indien aanwezig (zoals auto, overige onroerende zaken, vorderingen, contant geld etc.) Houdt de marktwaarde aan.  

 • Vorderingen of te ontvangen bedragen op overlijdensdatum.  
  Graag kopieën van bankafschriften toevoegen

 • Waarde eventuele onverdeelde boedel.  

 • Opgave overige bezittingen. 

Schulden


 • Opgave van de hypotheekschuld(en) per datum van overlijden. 
  Graag kopieën van de hypotheekverstrekker toevoegen.  

 • Opgave bedrag nog te betalen/ontvangen inkomstenbelasting.  
  Graag kopieën toevoegen. 

 • Opgave bedrag nog te betalen overige belastingen.  
  Graag kopieën toevoegen.
   

 • Opgave van overige schulden (o.a. schulden aan kinderen vanwege vruchtgebruik eerder overleden partner).  

 • Opgave van de uitvaartkosten.  
  Graag kopie van de rekening toevoegen.
   

 • Opgave van uitkering (uitvaart)verzekering.  
  Graag kopie van de polis toevoegen. 

 • Een kopie van de aangifte inkomstenbelasting van het laatste aangiftejaar. 


Overige 


Wilt u ook aan ons doorgeven als een van de volgende situaties van toepassing is: 


 • De nalatenschap van de eerder overleden partner is verdeeld. 

 • Kopie aangifte erfbelasting eerder overleden partner. 

 • De overledene bezat een onderneming en/of aandelen (meer dan 4,99%) in een BV. 


Fictieve verkrijgingen  


 • De overledene bezat vergunningen of aanspraken die op een ander zijn overgeschreven.  

 • De overledene (of een ander voor hem) bewaarde roerende zaken of daarop betrekking hebbende bewijsstukken die bij overlijden aan een bepaalde persoon moesten worden doorgegeven.  

 • De overledene heeft iets schuldig erkend of kwijtgescholden onder voorwaarde dat de andere partij hem zou overleven of iets heeft schuldig erkend bij testament.  

 • De overledene heeft tijdens zijn leven vermogen overgedragen onder voorwaarde van vruchtgebruik of een periodieke uitkering. 
  Bijvoorbeeld verkoop ouderlijke woning aan kinderen onder voorbehoud van het recht van gebruik en bewoning (vruchtgebruik).  

 • De overledene heeft één van de volgende bedingen gemaakt: verblijvingsbeding, toedelingsbeding, overnemingsbeding.  

 • De overledene heeft binnen 180 dagen voor overlijden schenkingen gedaan. Graag een opgave van de gedane schenkingen en de begiftigde(n).  

 • Iemand heeft recht op een uitkering als gevolg van het overlijden op grond van: een levens- of ongevallenverzekering of een derden beding (bijvoorbeeld uitkeringen van de werkgever). 

 • Er is sprake van een andere fictieve verkrijging. 

Let op: 


 • Voor het overlijdensjaar mag een keuze gemaakt worden tussen de WOZ-waarde van het overlijdensjaar of de WOZ-waarde van het jaar na overlijden. 

 • Notariskosten in verband met de afwikkeling van de nalatenschap zijn niet aftrekbaar voor de aangifte erfbelasting. 

Meer informatie over diensten en tarieven 

 

E-mailen
Bellen
Map
Info