DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Dienstverleningsovereenkomst 


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt DJD Administraties, gevestigd aan de Martin Luther Kinglaan 250, 1111LN te Diemen, uw opdracht en geef ik de voorwaarden waaraan ik vanuit mijn professie beroepsmatig gehouden ben.

De opdracht
Op basis van de door u te verstrekken gegevens zal ik de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

De werkzaamheden bestaan, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstelling opdrachten, uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren, het samenvatten van financiële gegevens en voor het indienen van de aangiften inkomstenbelasting.

Verantwoordelijkheden
Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de aan mij ter beschikking gestelde informatie. U bent verantwoordelijk voor de inrichting en de volledige aanlevering van een geordende administratie. 

Wij vertrouwen op uw medewerking en gaan ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de werkzaamheden nodig zijn, op een correcte manier aanlevert.

 Overige zaken

 1.      Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht; indien dit noodzakelijk wordt geacht, zullen wij in overleg met u bekijken of de opdrachtbevestiging moet worden aangepast.Onze tarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken prijs, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals contacten leggen met derden partijen.

2.      Op deze opdracht zijn de algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft.

Indien u akkoord gaat met deze overeenkomst, verzoek ik u de bijgevoegde kopie ondertekend te retourneren als blijk van vertrouwen.

Hoogachtend,

DJD Administraties

Voor akkoord opdrachtnemer,                                       

Datum:___________________                                                Hantekening:_________________________

Voor akkoord opdrachtgever,

Datum:___________________                                                Hantekening:_________________________E-mailen
Bellen
Map
Info