DJD Administraties 

Boekhouden en Belastingen

Dienstverleningsovereenkomst ZZP'ers


Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigt DJD Administraties, gevestigd aan de Martin Luther Kinglaan 250, 1111LN te Diemen, hierna te noemen ‘opdrachtnemer’, uw opdracht en verklaart opdrachtnemer alle verstrekte gegevens, binnen de grenzen van de wet, vertrouwelijk te behandelen.

De opdracht

Op basis van de door u te verstrekken gegevens zal, opdrachtnemer, de volgende werkzaamheden voor u verrichten:

De werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van administratieve werkzaamheden voor ZZP’ers  zijn volledig overeenkomstig met de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens alsmede het indienen van de aangiften inkomsten en/of omzetbelasting. 

Verantwoordelijkheden
De bovenstaande werkzaamheden voer ik uit op basis van de door u ter beschikking gestelde informatie. Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

Opdrachtnemer vertrouwd op uw medewerking en gaat ervan uit dat u de administratie, documentatie, de vastleggingen en overige informatie die voor de werkzaamheden nodig zijn, op een correcte manier aanlevert.

 Overige zaken

 1.      Deze opdrachtbevestiging blijft van kracht; indien dit noodzakelijk wordt geacht, zullen wij in overleg met u bekijken of de opdrachtbevestiging moet worden aangepast.

2.      De tarieven zijn gebaseerd op een vooraf afgesproken prijs, vermeld op de offerte, met in acht neming dat de administratie correct wordt aangeleverd, met uitzondering van extra werkzaamheden zoals het maken tussentijdse rapportages.

3.      Op deze opdracht is de algemene voorwaarden van toepassing, waarvan u bijgaand een exemplaar aantreft.

Indien u akkoord gaat met deze overeenkomst, verzoek ik u de bijgevoegde kopie ondertekend te retourneren als blijk van vertrouwen.

Hoogachtend,

DJD Administraties

Voor akkoord opdrachtnemer,                                       Voor akkoord opdrachtgever,E-mailen
Bellen
Map
Info